V roce 1966 jsme byli jednou z prvních pěti firem na světě, které za stěžejní prvek svého poslání označily sociální aspekt. Proč? Protože jsme vždy chtěli, aby náš růst byl smysluplný. Aby byl smysluplný pro naše zaměstnance, kteří každý den přijdou do práce. Pro naše klienty a dodavatele, kteří vyhledávají vztahy založené na sdílených hodnotách. Pro naše akcionáře, kteří si přejí nepřetržitý dlouhodobý růst. A pro ty miliony lidí, kteří jsou našimi zákazníky a vůči nimž každodenně pociťujeme odpovědnost za to, aby byl náš dopad pozitivní.

Better Tomorrow 2025

V dnešní době znamená odpovědný růst snahu zjišťovat, co můžeme dělat lépe, bezpečněji, zdravěji a ohleduplněji pro životní prostředí. Znamená neustálé zlepšování naší péče o vlastní zaměstnance, námi nabízeného jídla a služeb i vystupování celé firmy jako celku.

Když jsme se v roce 2009 rozhodli svůj plán společenské odpovědnosti firmy nějak pojmenovat, jeden název se nám přirozeně nabízel: Better Tomorrow Plan - Plán lepšího zítřka.

Protože všechno, co děláme, by mělo přispívat právě k lepší budoucnosti. Lepší pro jednotlivce, které zaměstnáváme a které obsluhujeme. Lepší pro naše komunity. Lepší pro svět okolo nás a pro naše zdroje, které všichni společně sdílíme.

Vraťme se ale do současnosti: Plán Better Tomorrow 2025 je nyní hybnou silou veškerého našeho počínání a vytváří rámec pro dosahování dalšího pokroku v nejpodstatnějších věcech, které buď mají dopad na to, co děláme, nebo na které naopak můžeme mít svou činností dopad my.

Jak můžete vidět v níže uvedené tabulce, označované také jako naše ‚matrice významnosti‘, identifikovali a seřadili jsme tyto věci podle jejich dopadu – na základě dotazování našich zaměstnanců, klientů a spotřebitelů, k němuž jsme využili podporu globální neziskové organizace Business for Social Responsibility.

Na základě tohoto vyhodnocení jsme si určili devět závazků a jednoznačných cílů pro rok 2025, které by náš plán měly usměrňovat, v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Těchto devět závazků je naším cílem, k němuž směřujeme a za jehož splnění se cítíme být odpovědní.

Měření našeho pokroku

Jedna věc je ovšem k něčemu se zavázat a druhá tento závazek plnit a jeho plnění měřit. Bereme proto příslušnou zpětnou vazbu velice vážně.

Náš systém vykazování – sestávající se z 58 ukazatelů – na úrovni jednotlivých provozoven a zemí nám pomáhá sledovat, jak si vedeme a jakého pokroku v plnění svých závazků dosahujeme. Kromě těchto závazků sledujeme také pokrok dosažený ve více než 20 oblastech – od zainteresovanosti zaměstnanců a jejich pracovních podmínek přes diverzitu a genderovou vyváženost, udržitelné a odpovědné zajišťování zdrojů a environmentální stopu až po náš dopad na naše cílové skupiny.

Každý rok pak náš tým vnitřního auditu a naši externí statutární auditoři veškeré shromážděné údaje přezkoumají, aby ověřili jejich správnost.

Díky tomuto procesu jsme schopni identifikovat rizika, potenciální slabá místa, tržní trendy a očekávání našich klientů a spotřebitelů a dále zlepšovat začleňování udržitelných postupů do naší činnosti.

Náš pokrok směrem k roku 2025

Ke svému tažení za udržitelností přistupujeme s pokorou, neboť si uvědomujeme, že vaše očekávání ohledně toho, co děláme, jsou vysoká. Zároveň jsme však hrdí na pokrok, kterého jsme již dosáhli, a realističtí ohledně oblastí, v nichž bychom se potřebovali zlepšit.

Klíčové události roku 2018:

 

Dodržujeme své závazky

Naší povinností je přistupovat odpovědně i ke způsobu, jímž jednáme s našimi klienty, partnery a dodavateli, abychom minimalizovali negativní dopady, které by mohly z naší činnosti vyplývat.

Zavedli jsme proto zásady a kodexy, které vytvářejí určitý rámec pro naše postupy a očekávaná chování v klíčových oblastech, jako je například dodržování lidských práv, dobré životní podmínky zvířat či zajišťování zdrojů.

Více se dozvíte v níže uvedených dokumentech:

 

Pozitivní dopad

Každodenní okamžiky – od krájení chleba přes sdílení pracovního prostoru až po vzájemnou interakci s naší komunitou – mají dopad na naše zdraví, naše nejbližší okolí i naši planetu. Naším posláním je zlepšovat kvalitu života a naší povinností je tuto kvalitu zachovávat. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. To je náš pozitivní dopad.

Zjistit více