Zásady ochrany osobních údajů - klient

A. ÚVOD
Společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 61860476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 2947 (dále jen „Společnost“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich
osobníchúdajů.
Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak je ve Společnosti prováděno zpracování osobních údajů. Toto Prohlášení zajišťuje, aby
zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna. Zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies je upraveno v příloze č. 2 Politika Cookies
společnosti Sodexo Benefity.
Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.

Kontaktní údaje Společnosti:

Korespondenční adresa: Sodexo Pass Česká republika a.s. Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 Telefon: 233 113 435

E-mail: gdpr.cz@sodexo.com

Web: www.sodexo.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Anne-Cécile Colas, Group Data Protection Officer, Sodexo SA – 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issyles- Moulineaux, France (e-mail: dpo.group@sodexo.com)


B. JAKÝMI ZÁSADAMI SE ŘÍDÍME PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních
údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Společnost spolupracuje s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
C. O KOM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM?
i. UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB A ZÁJEMCI O PRACOVNÍ POZICE
Společnost nabízí uživatelům velký rozsah produktů a s nimi souvisejících služeb, mezi něž patří například stravenka Gastro Pass a její elektronická verze Gastro Pass
CARD, poukázky a karty pro volný čas, karta Active Pass, e-shop s benefity Cafeteria mojeBenefity, nebo motivační program SayReward. Společnost potřebuje v
souvislosti s poskytováním produktů a služeb zpracovávat osobní údaje osob uživatelů těchto produktů a služeb, a to tak, jak je uvedeno níže.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA PORTÁLU SODEXO CONNECT?
i. Uživatelský portál
Účel zpracování: poskytování služeb klientům,
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy, oprávněný zájem.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo. Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní.
údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva uzavřena a splněna.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.
ii. Dvou faktorové ověřování online plateb pro zajištění silného ověření uživatele
Účel zpracování: zajištění silného ověření uživatele a s tím spojené zabezpečení online plateb na Sodexo platebních branách formou
zaslání ověřovacího kódu formou SMS při provádění online plateb.
Právní základ zpracování: zajištění silného ověření uživatele při provádění online plateb na základě zákona č. 370/2017 Sb., o platebním
styku, v platném znění.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: telefonní číslo.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů uživateli zaslat ověřovací SMS k ověření online platby a tím
zajistit silné ověření uživatele v souladu s platnou právní úpravou.
Kontaktní údaje Společnosti:
Korespondenční adresa: Sodexo Pass Česká republika a.s. Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00
Telefon: 233 113 435
E-mail: gdpr.cz@sodexo.com Web: www.sodexo.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Anne-Cécile Colas, Group Data Protection Officer, Sodexo SA – 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issyles- Moulineaux, France (e-mail: dpo.group@sodexo.com)
3. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA SODEXO DOPORUČTE NOVÉHO KLIENTA
i. Akce Member Get Member
Účel zpracování: registrace klienta do obchodní akce Member Get Member na webovém portále www.sodexo.cz/doporucte-novehoklienta/
Právní základ zpracování: oprávněný zájem
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, login, heslo.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže se klient do akce Member Get Member registrovat
Doba zpracování: po dobu konání akce Member Get Member
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být
marketingová sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu. Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může klient kdykoliv: a. přímo v
Sodexo osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat
uživatele pro marketingové účely. Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit. b. kliknutím na odkazový řádek.
4. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.SODEXO-UCET.CZ?
iii. Sodexo osobní účet
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a v rámci administrace vašeho Sodexo účtu na webovém
portále www.sodexo- ucet.cz.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě smlouvy uzavřené s vaším
zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, login, heslo, transakční historie (údaj o příjemci platby, výše platby, místo platby, datum
uskutečnění platby).
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.
iv. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv:
a. přímo v Sodexo osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat
uživatele pro marketingové účely. Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.
b. kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém marketingovém sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese
odhlasit.cz@sodexo.com.
v. Personalizované obchodní sdělení
Účel zpracování: zasílání personalizovaných obchodní sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, transakční historie
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být personalizovaná
obchodní sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zobrazování personalizované reklamy může uživatel kdykoliv:
a. přímo v Sodexo osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat uživatele
pro účely personalizované reklamy. Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit; nebo
b. prostřednictvím e-mailu na adrese: odhlasit.cz@sodexo.cz.
5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MOJEBENEFITY.CZ?
i. Cafeteria účet
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho Cafeteria účtu.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy s vaším
zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, transakční historie (údaj o příjemci platby, výše platby, místo platby, datum uskutečnění platby).
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele v Cafeteria účtu.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MUJPASS.CZ?
i. Kontaktní formulář „Měl jsem problém s provozovnou“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním
formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Kontaktní formulář „Žádost o změnu údajů provozovny“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
7. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.SODEXO-BENEFITY.CZ?
i. Kontaktní formulář „Reklamace“
Účel zpracování: zpracování žádosti a vyřízení reklamace.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/reklamace na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři pro
uplatnění reklamace.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů žádost/reklamaci vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení žádosti/reklamace, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování
dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Kontaktní formulář „Tip na partnera“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení zpráv návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení zprávy/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí uvedených osobních údajů dotaz/zprávu vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
8. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.SODEXO.CZ?
i. Kariérní formulář
Účel zpracování: odpověď na zaslaný dotaz/žádost o pracovní pozici a komunikace za účelem zahájení a průběh procesu výběrového řízení.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje obsažené v přiloženém životopise nebo motivačním
dopise.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost o pracovní pozici vyřídit a kontaktovat žadatele s
pozvánkou na výběrové řízení.
Doba zpracování: po dobu trvání výběrového řízení žadatele.
9. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.GPCARD.CZ?
i. Kontaktní formulář „Kontaktujte mého zaměstnavatele“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení zpráv návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
ii. Kontaktní formulář „Chci nahlásit problém s placením kartou“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádosti nebo problému.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s uživatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, číslo Gastro Pass CARD, datum transakce.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
iii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
10. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.TONEJLEPSIZPRACE?
i. Kontaktní formulář „Kontaktujte mého zaměstnavatele“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení zpráv návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce
od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
11. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MOJEBONUSY.CZ?
i. Přihlášení do systému
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho účtu na webovém portále
www.mojebonusy.cz.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy s vaším
zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com
12. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MUJSWAP.CZ?
i. Přihlášení do systému
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho účtu na webovém portále
www.mujswap.cz.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy s vaším
zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com
13. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ACTIVEPASS.CZ/BLOG?
i. Newsletter „Přihlaste se k newsletteru“
Účel zpracování: zpracování online žádosti subjektu údajů o registraci k odběru newsletteru a následné zasílání newsletteru.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost zasílat uživatelům příslušné newslettery
Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
14. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ALACARD.CZ?
i. Newsletter „Aktuality z první ruky“
Účel zpracování: zpracování online žádosti subjektu údajů o registraci k odběru newsletteru a následné zasílání newsletteru.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost zasílat uživatelům příslušné newslettery.
Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
15. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.PLNIME-PRANI-SENIORUM.CZ?
i. Formulář „Chci přispět“
Účel zpracování: příjem finanční částky, její evidence, zpracování a předání daru a zveřejnění jména dárce.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti se zpracováním a předáním daru.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, adresa, číslo bankovního účtu.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost dar přijmout.
Doba zpracování: po dobu nezbytnou k naplnění výše zmíněné darovací smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků
vyplývajících zesmlouvy.
16. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.PROPLATIT.CZ?
i. Žádost
Účel zpracování: vyřízení žádosti o proplacení finanční částky.
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nebude částka proplacena.
Doba zpracování: po dobu nezbytnou k naplnění smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků vyplývajících ze smlouvy.
17. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.POUKAZKY-ONLINE.CZ?
i. Objednávka
Účel zpracování: zpracování objednávky a doručení objednaného produktu.
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, včetně doručení objednaného produktu.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, adresa, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být objednávka na základě smlouvy splněna.
Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků vyplývajících ze smlouvy.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
18. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.GRANDPRIX.VWFS.CZ?
i. Grand Prix osobní účet
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho účtu na webovém portále
www.grandprix.vwfs.cz.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy se
společností ŠkoFIN s.r.o., se sídlem v Pekařská 6, PSČ 155 00 Praha 5, IČ 45805369, která vám poskytuje naše benefity.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.
ii. Kontaktní formulář
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
I. NAŠI KLIENTI
Společnost nabízí společnostem značný rozsah benefitů pro jejich zaměstnance. Jsou to právě naši klienti, kteří své zaměstnance dále motivují a poskytují jim naše
benefity. Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje našich klientů:
1. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MOJEBENEFITY.CZ?
i. Přihlášení do administrátorského účtu
Účel zpracování: poskytování služby.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefon, adresa, datum narození, pohlaví, osobní číslo, pozice.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze smlouvy.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení uživateli zasílána.
Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.SODEXO-BENEFITY.CZ?
i. Reklamační formulář (zaměstnavatel)
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení reklamace návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení reklamace/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Kontaktní formulář
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a dále (i) e-mail v případě zvolení kontaktování přes e-mail, (ii) telefonní číslo v případě zvolení
kontaktování přes telefon, a případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktnímformuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
3. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.GPCARD.CZ?
i. Kontaktní formulář „Zájem o kartu“
Účel zpracování: odpověď na zaslanou žádost o stravenkovou kartu nebo žádost o více informací o kartě Gastro Pass CARD.
Právní základ zpracování: opatření přijatá před uzavřením smlouvy - vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail, město.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení klientovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může klient kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
4. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.TONEJLEPSIZPRACE.CZ?
i. Kontaktní formulář „Zájem o kartu“
Účel zpracování: odpověď na zaslanou žádost o kartu nebo žádost o více informací o kartě.
Právní základ zpracování: opatření přijatá před uzavřením smlouvy - vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, e-mail, název společnosti. Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí
osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení klientovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může klient kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MOJESODEXO.CZ?
i. Klientský účet
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů vašim zaměstnancům a dalším osobám, kterým poskytujete naše benefity, včetně
administrace vašeho osobního účtu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby a administrace účtu na základě uzavřené smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace klienta na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy mezi vámi a Společností.
6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA APP.SODEXO.CZ/KLIENT-PORTAL/RECON?
i. Klientský portál
Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů vašim zaměstnancům a dalším osobám, kterým poskytujete naše benefity, včetně
administrace vašeho osobního účtu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby a administrace účtu na základě uzavřené smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.
Doba zpracování: po dobu registrace klienta na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy mezi vámi a Společností.
7. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ALACARD.CZ?
ii. Newsletter – „Aktuality z první ruky“
Účel zpracování: zpracování žádosti klienta o registraci k odběru newsletteru.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže klientovi Společnost zasílat newslettery.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může klient kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
8. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.PLNIME-PRANI-SENIORUM.CZ?
i. Formulář „Chci přispět“
Účel zpracování: příjem finanční částky, její evidence, zpracování a předání daru.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti se zpracováním a předáním daru.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, adresa, společnost (zaměstnavatel).
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost dar přijmout.
Doba zpracování: po dobu nezbytnou k naplnění výše zmíněné darovací smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů
vzniklých zesmlouvy.
9. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ACTIVEPASS.CZ?
i. Formulář „Dejte nám o sobě vědět“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, společnost (zaměstnavatel), případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v
kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení klientovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může klient kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
II. NAŠI PARTNEŘI
Společnost spolupracuje s velkým množstvím partnerů, jako jsou restaurace, podniky, sportoviště atd. Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje našich
partnerů:
1. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.MUJPASS.CZ?
i. Kontaktní formulář „Žádost o změnu údajů provozovny“
Účel zpracování: zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním
formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.SODEXO-BENEFITY.CZ?
i. Reklamační formulář (Partner)
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení reklamací návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení reklamace/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů reklamaci/dotaz vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Kontaktní formulář
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a dále (i) e-mail v případě zvolení kontaktování přes e-mail, (ii) telefonní číslo v případě zvolení
kontaktování přes telefon, a případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktnímformuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
3. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.GPCARD.CZ?
i. Kontaktní formulář „Chci více informací“
Účel zpracování: zpracování, vyřízení a odpověď na dotaz/žádost týkající se Gastro Pass CARD.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: společnost, jméno, město, telefonní číslo, e-mail. Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí
osobních údajů dotaz/žádost vyřídit a odpovědět žadateli.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení partnerovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
4. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.E-SODEXO.CZ?
i. Partnerský účet
Účel zpracování: uzavření a plnění smlouvy nebo administrace partnerského účtu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, adresa, společnost, e-mail, telefonní číslo.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva
uzavřena a splněna.
Doba zpracování: po dobu registrace partnera na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi vámi a Společností.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení partnerovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ALACARD.CZ?
i. Newsletter – „Aktuality z první ruky“
Účel zpracování: zpracování online žádosti partnera o registraci k odběru newsletteru.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost partnerům zasílat newslettery.
Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.PLNIME-PRANI-SENIORUM.CZ?
i. Formulář „Chci přispět“
Účel zpracování: příjem finanční částky, její evidence, zpracování a předání daru.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti se zpracováním a předáním daru.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: zaměstnavatel (identifikace společnosti), jméno, e-mail, adresa, platební údaje (číslo platební karty, číslo
bankovního účtu).
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže Společnost dar přijmout.
Doba zpracování: po dobu nezbytnou k naplnění výše zmíněné darovací smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů
vzniklých zesmlouvy.
7. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA WWW.ACTIVEPASS.CZ?
i. Formulář „Staňte se partnerem“
Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.
Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, společnost (zaměstnavatel), případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v
kontaktním formuláři.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.
Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů
a pro účely další související komunikace v dané věci.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení partnerovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
8. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA APP.SODEXO.CZ/PARTER-PORTAL?
i. Partnerský portál
Účel zpracování: uzavření a plnění smlouvy nebo administrace partnerského účtu.
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, adresa, společnost, e-mail, telefonní číslo.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva
uzavřena a splněna.
Doba zpracování: po dobu registrace partnera na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi vámi a Společností.
ii. Marketingová sdělení
Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.
Právní základ zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová
sdělení partnerovi zasílána.
Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.
Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese odhlasit.cz@sodexo.com.
D. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
PRÁVO NA PŘÍSTUP A OPRAVU Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných
osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.
Můžete požádat o veškeré dostupné informace týkající se zdrojů osobních údajů a rovněž máte právo
požádat o kopii osobních údajů zpracovávaných Společností.
Společnost si v souladu s Nařízením vyhrazuje právo požadovat poplatek za poskytnutí těchto práv.
Společnost může požadovat spravedlivý a přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
Společnosti, pokud žádost bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Společnost bude subjekt údajů
informovat o zpoplatnění před vyřízením žádosti.
PRÁVO NA VÝMAZ Vaše právo na výmaz vás opravňuje žádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že:
I. údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům jejich shromažďování nebo zpracování;
II. se rozhodnete odvolat svůj souhlas;
III. vznesete námitku proti zpracováníautomatizovanými prostředky pomocí technických
specifikací;
IV. vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
V. existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje;
VI. vymazání je nutné k zajištění dodržení platnýchprávních předpisů.
PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ V kterémkoli z těchto případů máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování:
I. popřete přesnost osobních údajů;
II. Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracování;
III. z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ V příslušných případech máte právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, které jste poskytli
Společnosti tak, aby byly k dispozici ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Rovněž
máte právo požadovat přímý přenos vašich osobních údajů třetí osobě podle vašeho výběru (pokud je to
technicky možné).
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU Máte právo vznést námitku (právo na odmítnutí) vůči zpracovávání vašich osobních údajů (zejména v
případě profilování nebo obchodních sdělení). Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho
souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
PRÁVO BÝT VYŇAT Z AUTOMATIZOVANÉHO
ROZHODOVÁNÍ
Máte právo požadovat, abyste byli vyňati z rozhodování založeného na automatizovaném zpracování,
včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.
E. JAK MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA?
Tato práva může uplatnit vyplněním Formuláře žádosti stížnosti, elektronicky na e-mailové adrese gdpr.cz@sodexo.com, telefonicky na čísle 233 113 435 nebo písemně
na výše uvedené adrese sídla Společnosti. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v
souvislosti se zpracováním osobních údajů.
F. KDO JSOU PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ SUBJEKTY?
1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem poskytování služeb Společností jsou do procesů zapojeny i třetí strany, bez kterých by naše služby nemohly být poskytovány na nejvyšší úrovni. Mezi
hlavní důvody poskytování osobních údajů třetím stranám patří administrativa služeb, propagace služeb nebo komunikace s našimi uživateli, partnery či klienty.
Společnost osobní údaje neprodává ani je nezapůjčuje za úplatu.
Společnost sdílí osobní údaje s těmito stranami:
I. Provozovatelé a administrátoři webových stránek a cloudových uložišť: v určitých případech mohou třetí strany mít přístup k osobním údajům, které jsou
uloženy v rámci uživatelských účtů na webových stránkách Společnosti. Dále mohou být osobní údaje sdíleny s třetími stranami, které poskytují Společnosti
služby spojené s cloudovým uložištěm.
II. Partneři poskytující služby info-linky: za účelem kvalitního servisu pro naše uživatele, klienty a partnery, Společnost může sdílet osobní údaje se třetími
stranami, které pro Společnost zajišťují služby call-center.
III. Dodavatelé služeb spojených s poskytováním benefitů: Společnost může předávat, v určitých případech, vaše osobní údaje třetím stranám, které pro
Společnost připravují a vyrábějí personalizované benefity (tj. zejména personalizované poukázky nebo karty). Společnost může dále poskytovat určité osobní
údaje třetí straně, která zpracovává platby kartou Gastro Pass CARD. Společnost zároveň sdílí osobní údaje se společnostmi, které zajišťují pro uživatele,
klienty nebo partnery dodavatelské služby.
IV. Státní orgány: Společnost dodržuje platné zákony, a tak v určitých případech sdílí osobní údaje s orgány státní moci, pokud tak zákon vyžaduje. Osobní údaje
může Společnost zpřístupnit i dalším stranám k zabezpečení a ochraně jejich práv a majetku nebo práva a majetku jejich obchodních partnerů.
V. Ostatní společnosti v rámci skupiny Sodexo: za účelem zkvalitňování služeb poskytovaných Společností mohou být osobní údaje sdíleny v rámci skupiny
Sodexo. Společnosti Sodexo v tomto ohledu zajišťují maximální míru ochrany a zachování důvěrnosti při předávání vašich osobních údajů.
VI. Partneři poskytující marketingové a PR služby: Společnost sdílí v omezené míře osobní údaje s třetími stranami, které Společnosti pomáhají se zkvalitňováním
a propagací služeb. Tyto třetí strany připravují pro naše uživatele, klienty nebo partnery obchodní nebo marketingová sdělení nebo poskytují servis v rámci
webových formulářů a aplikací. Za účelem značné odhodlanosti Společnost poskytovat subjektům údajů nejvyšší možná práva a ochranu osobních údajů,
Společnost v tomto případě vyjmenovává třetí strany, se kterými pro výše uvedené účely sdílí vaše informace:
1. KINDRED GROUP s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 06024491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 274199;
2. Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Praha 7 - Trója, Nad Kazankou 708/37, PSČ 171 00, IČ 26447657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 82867;
3. AMI Communications, spol. s r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Týn 641/4, PSČ 110 00, IČ 63077370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 36493;
4. Email Machine s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 881/6, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 03568831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, sp. zn. C 85521;
5. Re-Hab / creative boutique s.r.o., se sídlem Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ 02896991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 225186;
6. ART living s.r.o., se sídlem Praha 3, Koněvova 2499/246, PSČ 13000, IČ 45787875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 17303;
7. DATOR3 Services, a.s., se sídlem Stýblova 253/13, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25788612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. B 6067;
8. brainz.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Fibichova 13/2, PSČ 130 00, IČ 27869032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, sp. zn. C 122935;
9. IPSOS s.r.o., se sídlem Černošice, Topolská 1591, okres Praha-západ, PSČ 252 28, IČ 26738902, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 90694.
10. Instinct Agency s.r.o., se sídlem Praha 3, Domažlická 1232/3, PSČ 130 00, IČ 06978941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 292417.
2. DALŠÍ SUBJEKTY
Samostatní správci osobních údajů
Kromě výše uvedeného se Společnost nachází v postavení samostatných správců osobních údajů s klienty Společnosti, tedy se společnostmi, pro jejichž zaměstnance
Společnost zajišťuje poskytování širokého spektra zaměstnaneckých benefitů.
S těmito klienty je Společnost v postavení samostatných správců, neboť každý je schopen sám určit účel a prostředky zpracování osobních údajů zpracovávaných a
uchovávaných pod jeho kontrolou v souladu s ochranou jejich soukromí. S těmito klienty Společnost uzavírá smlouvy mezi správci osobních údajů, které stanovují
rámec pro sdílení osobních údajů mezi správci, a definuje zásady a postupy, které správci dodržují, a odpovědnosti, které mají správci navzájem.
G. SPOLEČNÍ SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Abychom byli schopni zajistit řádné poskytování našich služeb na vysoké úrovni, musíme v některých případech navázat spolupráci s dalšími subjekty, se kterými společně
stanovíme účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě se stáváme společnými správci Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 26 Nařízení
s takovým subjektem vždy uzavíráme smlouvu o společném správcovství, prostřednictvím které mezi sebou vymezíme odpovědnost za plnění povinností vyplývajících
z Nařízení.
Vaše práva vyplývající z Nařízení můžete v souladu s čl. 26 odst. 3 Nařízení uplatnit jak u nás, tak u druhého společného správce Vašich osobních údajů.
V současné době jsme v postavení společného správce s následujícími subjekty:
I. Společnost E Corp innovations s.r.o., se sídlem: Klatovská 638, 340 22 Nýrsko, IČO: 077 12 014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Plzni pod sp. zn. C 37222 (dále jen „E Corp innovations“). S touto společností pro Vás společně zajišťujeme provoz a fungování karty Active Pass.
Společnost E Corp innovations má vůči Vám následující povinnosti:
I. poskytnout Vám informace v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení, a to v případě, že Vaše osobní údaje byly získány přímo od Vás;
II. poskytnout Vám informace v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení, a to v případě, že Vaše osobní údaje nebyly získány přímo od Vás;
III. pro sebe a naši Společnost vyžádat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pokrývající veškeré účely zpracování těchto osobních údajů společně vymezené
námi a společností E Corp innovations, je-li k takovému zpracování osobních údajů vyžadován souhlas dle Nařízení, a řádně evidovat tento souhlas po celou
dobu jeho platnosti;
IV. informovat Váš o podstatných prvcích smlouvy při oznámení informací dle čl. 13 nebo čl. 14 Nařízení;
V. zavést vhodná technická a organizační opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s
Nařízením, jakož i revidovat a aktualizovat tato opatření; a
VI. vystupovat pro Vás jako společné kontaktní místo pro oba správce.
VII. vést, průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
VIII. zavést vhodná technická a organizační opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s
Nařízením, jakož i revidovat a aktualizovat tato opatření;
IX. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; a
X. řádně a včas Vám oznámit případná porušení zabezpečení osobních údajů.
H. VYMEZENÍ POJMŮ
Platnými právními předpisy o ochraně údajů se rozumí všechny platné zákony a předpisy, které souvisí se ochranou a zpracováním osobních údajů, včetně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a další právní předpisy přijaté v rámci České republiky a Evropské unie.
Stížností se rozumí stížnost podaná subjektem údajů u dozorového úřadu, jestliže se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení jeho práv podle platných právních o
ochraně údajů.
Společností se rozumí Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 61860476, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 2947.
Právy subjektu údajů se rozumí práva, která subjektům údajů vyplývají z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, jako je právo na přístup, právo na
opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů nebo právo vznést námitku.
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo nařízením GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení o směrnice 95/46/ES.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem,
šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebozničení.
Žádostí se rozumí jeden z mechanismů, který vyplývá subjektům údajů z GDPR, který jim umožní vykonávat jejich práva (např. právo na přístup, opravu, vymazání atd.).
Subjekt údajů může podat žádost jakékoli osobě, která zpracovává jeho osobní údaje, správci nebo zpracovateli, pokud je to namístě.
Toto Prohlášení nabývá účinnosti dne 2. 12. 2019. Toto Prohlášení je revidováno a aktualizováno pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabylo účinnosti, nebo od poslední
revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jeho revize a aktualizace. Aktuální verze Prohlášení je vždy k disposici na internetové adrese
https://cz.sodexo.com/files/live/sites/com-cz/files/Prohlaseni/zasady_ochrany_osobnich_udaju_CZ.pdf
Příloha 1 Formulář žádosti stížnosti
Příloha 2 Politika Cookies společnosti Sodexo Benefity

Back to the list